Dumansız Hava Çözümleri / Hava Kalitesi - Test ve araştırma

Hava Kalitesi - Test ve araştırma


Salesman button

QleanAir Scandinavia'dan Hava Kalitesi - Elde edebileceðiniz en iyi Hava Kalitesi

Teknolojimizin gerçekten sözlerimiz doðrultusunda çalýþtýðýndan emin olmak için, sistemlerimizi sürekli olarak test ederiz. Bir müþteri olarak, sistemin her an, mümkün olan en yüksek düzeyde hava kalitesi saðladýðýndan emin olmak isteyebilirsiniz.

Test sonuçlarýmýzý þu kurumlardan alýrýz:

Statens Provningsanstalt (SP)
Ýsveç Ulusal Test ve Araþtýrma Enstitüsü (Swedish National Testing and Research Institute), Kül Ýþleme sistemimizi yangýn direncine karþý baþarýyla test etti ve partikül ölçümlerini yürürlükteki tüm Avrupa standartlarýna göre gerçekleþtirdi.


Ýç Mekan Hava Kalitesinin güvence altýna alýnmasý için çeþitli þirketler tarafýndan baðýmsýz testler gerçekleþtirildi
Bu ve diðer testler hakkýnda ayrýntýlý bilgi edinmek istiyorsanýz, lütfen bizimle iletiþime geçin